ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

กรรมการผู้อำนวยการ

ผศ.มานิต รุจิวโรดม 83268 83266 director@cupress.chula.ac.th,
manitcu@gmail.com

รองกรรมการผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ 83241 83266 wlunchak@chula.ac.th,
lunchakorn.cup@gmail.com

ผู้จัดการ

นายกรรณะ กองศักดา 83265 83266 ganna.k@chula.ac.th,
gannacup@gmail.com

หัวหน้างานธุรการ

นางสาววาสนา ซำเซ็น 83269 83266 wasana.su@chula.ac.th,
wasanacup@gmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวฤทัยรัตน์ เปล่งวรรณ 83270 83266 Ruethairat.P@chula.ac.th,
Ruethairatcup@gmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริการทั่วไป)

นางอุไร สีทา 83269 83266 Urai.S@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริการทั่วไป)

นางอุไร สีทา 83269 83266 Urai.S@chula.ac.th

หัวหน้างานจัดทำหนังสือ

นางทิพวรรณ โหละสุต 83239 83266 thipawan.h@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานจัดทำหนังสือ)

นางสาวทัศนีย์ ผิวขำ 83264 83266 Tassanee.P@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานจัดทำหนังสือ)

นางสาวทัศนีย์ ผิวขำ 83264 83266 Tassanee.P@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานจัดทำหนังสือ)

นางสาวกนิษฐา กิตติคุณ 83267 83266 kanitha.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานจัดทำหนังสือ)

นางรวิวรรณ จันทรแม้น 83267 83266 Rawiwan.C@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานจัดทำหนังสือ)

นางสาวจุฑามาศ ตั้งจิตทวีชัย 83264 83266 Juthamard.T@chula.ac.th

หัวหน้างานการเงินและการบัญชี

นางสาวเรวดี แก้วแสงแจ่ม 83247 83266 rawadee.k@chula.ac.th,
rawadeecup@gmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและการบัญชี)

นางสาวพจนีย์ เขียวน้อย 83247 83266 Potjanee.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานการเงินและการบัญชี)

นายศุภกร อุดมกะวานิช 83247 83266 Supakorn.udomkawanich@gmail.com

หัวหน้างานส่งเสริมการผลิตและการตลาด

นายประสิทธิ์ จิตรบุญ 83236 83266 prasit.c@chula.ac.th,
prasit.cup@gmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานส่งเสริมการผลิตและการตลาด)

นางสาวศิริมา สุวรรณพรม 83259 83266 Sirima.su@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานส่งเสริมการผลิตและการตลาด)

นางสาวอัญญารัตน์ หลวงวงศ์ 83259 83266 Miwmiwaunyarut@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 29 มีนาคม, 2016 - 10:29