ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

กรรมการผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค 83268 83266 visarut@cbs.chula.ac.th

รองกรรมการผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล 83241 83266 tartat@cbs.chula.ac.th

ผู้จัดการ

นายกรรณะ กองศักดา 83265 83266 ganna.k@chula.ac.th,
gannacup@gmail.com

หัวหน้างานธุรการ

นางสาววาสนา ซำเซ็น 83269,
83270
83266 wasana.su@chula.ac.th,
wasanacup@gmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริการทั่วไป)

นางอุไร สีทา 83269 83266 Urai.S@chula.ac.th

หัวหน้างานจัดทำหนังสือ

นางทิพวรรณ โหละสุต 83239,
83241
83266 thipawan.h@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานจัดทำหนังสือ)

นางสาวทัศนีย์ ผิวขำ 83264 83266 Tassanee.P@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานหนังสือ)

นางสาวกนิษฐา กิตติคุณ 83267,
83241
83266 kanitha.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานหนังสือ)

นางรวิวรรณ จันทรแม้น 83267,
83241
83266 Rawiwan.C@chula.ac.th

หัวหน้างานการเงินและการบัญชี

นางสาวเรวดี แก้วแสงแจ่ม 83247 83266 rawadee.k@chula.ac.th,
rawadeecup@gmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและการบัญชี)

นางสาวพจนีย์ เขียวน้อย 83247 83266 Potjanee.k@chula.ac.th

หัวหน้างานส่งเสริมการผลิตและการตลาด

นายประสิทธิ์ จิตรบุญ 83236 83266 prasit.c@chula.ac.th,
prasit.cup@gmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานส่งเสริมการผลิตและการตลาด)

นางสาวศิริมา สุวรรณพรม 83259 83266 Sirima.su@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 3 กรกฎาคม, 2018 - 14:22