นางสาวพจนีย์ เขียวน้อย

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและการบัญชี)

ที่ทำงาน: 
83247
โทรสาร: 
83266
อีเมล: