นางอุไร สีทา

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริการทั่วไป)

ที่ทำงาน: 
83269
โทรสาร: 
83266
อีเมล: