นายกรรณะ กองศักดา

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการ

ที่ทำงาน: 
83265
โทรสาร: 
83266