นายประสิทธิ์ จิตรบุญ

ตำแหน่ง: 

หัวหน้างานส่งเสริมการผลิตและการตลาด

ที่ทำงาน: 
83236
โทรสาร: 
83266