ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ 80090 83060 wichase.k@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางนันทรัตน์ ปราบนอก 80091 83060 nantarat.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการกลาง

นางสาวอธิรัตน์ บุญมา 83042 83060 am_u@hotmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวปาริชาติ ระงับภัย 80087 83060 parichat.ra@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นางสาวปองจิตร ใจบุญ 83038 83060 pongjit.j@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

นางวิไลลักษณ์ ใจซื่อกุล 83046 83060 wilailak.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)

นางสาวมาลินี ศิริมูล 80086 83060 mailnee.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

นางสุชัญญ์ญา บุญสร้าง 83045 83060 apinya.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

นางสาวสุไลรัตน์ บุญเกิดมา 80092 83060 sulairat.b@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นายชิติกร บุญประคอง 83048 83060 iammai_chi@hotmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

นายจักรวาล สุภาภักดิ์ 83047 83060 Jakkrawal.S@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นายกษิดิ์เดช สุวรรณมาลี 83039 83060 kasidet.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

นายกิตติภณ นิลบุตร 83040 83060 Icekaice028@gmail.com

โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ - สระบุรี

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่สระบุรี

นายอุลเวงค์ มติมาลังกรณ์ 036240300,
51000 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
022183060 mullawea@chula.ac.th, ulwnk@hotmail.com

รองหัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่สระบุรี

นางนภัสสร วงศ์ขจรสุข 036-240300,
51104 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
022183060 pang_nara@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นางสาวสุทธิณี เหลาแตว 036-240300,
51105 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
022183060 l.amphibianchula@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

นางสาวชตพรรษ ชวนประสิทธิ์ 036240300,
51116 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
022183060 chatapat_chuanprasit@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา)

นายแสนคม นิยม 036-240300,
51111 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
022183060 Sankom.n@chula.ac.th, naytoursab_cu@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา)

นายชวิน แสงไชย 036-240300,
51113 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
022183060 chawin.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ)

นางสาวปิยวรรณ อินทะเล 036-240300,
51113 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
022183060 piyawan.l@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นางสาวศรารัตน์ ทานะมัย 036-240300,
51105 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
022183060 sararat.t@chula.ac.th

ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จังหวัดน่าน)

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน

นายศักดิ์ชัย มะโนแป๊ก 054-600050-3 ต่อ 112,
778200 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
054-600050-3 กด 140 sakchai.m@chula.ac.th

รองหัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน

นายพิเชษฐ ผัดผล 054-600050-3 ต่อ 107,
778200 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
054-600050-3 กด 140 pichet.ph@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวภวรัญชน์ ไชยวุฒิ 054-600050-3 ต่อ 110,
778200 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
054-600050-3 กด 140 pawarun.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา)

นายชาญชัย ทะนิต๊ะ 054-600050-3 ต่อ 106,
778200 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
054-600050-3 กด 140 chanchai.t@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

นางสาวพรรณิภา จันต๊ะวงค์ 054-600050-3 ต่อ 108,
778200 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
054-600050-3 กด 140 pjantawong@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นายปัญญา ลำคำ 054-600050-3 ต่อ 110,
778200 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
054-600050-3 กด 140 panya.la@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)

นายศราวุธ ปันใจ 054-600050-3 ต่อ 111,
778200 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
054-600050-3 กด 140 evolution125i@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

นายอภิชัย ทหารไทย 054-600050-3 ต่อ 111,
778200 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
054-600050-3 กด 140 thai_nobita@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

นางสาวกุลรดา พานิชกุล 054-600050-3 ต่อ 111, 161,
778200 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
054-600050-3 กด 140 kulrada_p@hotmail.com

สัตวแพทย์

สัตวแพทย์หญิง ณพัธ นรินทร์รัตน์ 054-600050-3 ต่อ 114,
778200 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
054-600050-3 กด 140 napat.n@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร)

นายวีระชาติ ธิเขียว 054-600050-3 ต่อ 114,
778200 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
054-600050-3 กด 140 weerachat1979@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ)

นางสาววรางคณา พรมจักร์ 054-600050-3 ต่อ 137,
778200 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
054-600050-3 กด 140 warangkana.p@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

นายนิยม ไชยเลิศ 054-600050-3 ต่อ 160,
778200 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
054-600050-3 กด 140 may.252628@hotmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 21 กุมภาพันธ์, 2020 - 13:58