ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ 80090 80087 wichase.k@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางนันทรัตน์ ปราบนอก 80091 80087 nantarat.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการกลาง

นางสาวอธิรัตน์ บุญมา 80087 80087 am_u@hotmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางปาริชาติ ระงับภัย 80087 80087 parichat.ra@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นางสาวปองจิตร ใจบุญ 80090 80087 pongjit.j@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นายกิตติภูมิ จันทร์ศรี 80090 80087 kittipum.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

นางวิไลลักษณ์ ใจซื่อกุล 80091 80087 wilailak.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)

นางสาวมาลินี ศิริมูล 80086 80087 mailnee.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

นางสุชัญญ์ญา บุญสร้าง 80092 80087 apinya.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

นางสาวสุไลรัตน์ บุญเกิดมา 80092 80087 sulairat.b@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นายชิติกร บุญประคอง 80086 80087 iammai_chi@hotmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

นายกิตติภณ นิลบุตร 80087 80087 Icekaice028@gmail.com

โครงการจัดตั้งสำนักงานจัดการพื้นที่จุฬาฯ - สระบุรี

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่สระบุรี

นางนันทรัตน์ ปราบนอก 80087 80087

ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จังหวัดน่าน)

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน

นายศักดิ์ชัย มะโนแป๊ก 054-600050 ต่อ 110,
778200 ต่อ 110
054-600050 sakchai.m@chula.ac.th

รองหัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน

นายพิเชษฐ ผัดผล 054-600050 ต่อ 107,
778200 ต่อ 107
054-600050 pichet.ph@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 5 พฤศจิกายน, 2018 - 07:58