ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ 80090 83060 wichase.k@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางนันทรัตน์ ปราบนอก 80091 83060 nantarat.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการกลาง

นางสาวอธิรัตน์ บุญมา 83042 83060 am_u@hotmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวปาริชาติ ระงับภัย 80087 83060 parichat.ra@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นางสาวปองจิตร ใจบุญ 83038 83060 pongjit.j@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นายกิตติภูมิ จันทร์ศรี 83047 83060 kittipum.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

นางวิไลลักษณ์ ใจซื่อกุล 83046 83060 wilailak.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)

นางสาวมาลินี ศิริมูล 80086 83060 mailnee.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

นางสุชัญญ์ญา บุญสร้าง 83045 83060 apinya.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

นางสาวสุไลรัตน์ บุญเกิดมา 80092 83060 sulairat.b@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นายชิติกร บุญประคอง 83048 83060 iammai_chi@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นายกษิดิ์เดช สุวรรณมาลี 83039 83060 kasidet.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

นายกิตติภณ นิลบุตร 83040 83060 Icekaice028@gmail.com

โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ - สระบุรี

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่สระบุรี

นายอุลเวงค์ มติมาลังกรณ์ 80087 80087

ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จังหวัดน่าน)

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน

นายศักดิ์ชัย มะโนแป๊ก 054-600050 ต่อ 110,
778200 ต่อ 110
054-600050 sakchai.m@chula.ac.th

รองหัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน

นายพิเชษฐ ผัดผล 054-600050 ต่อ 107,
778200 ต่อ 107
054-600050 pichet.ph@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 17 มกราคม, 2020 - 11:59