นายพิเชษฐ ผัดผล

ตำแหน่ง: 

รองหัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน

ที่ทำงาน: 
054-600050 ต่อ 107
778200 ต่อ 107
โทรสาร: 
054-600050
อีเมล: