นายศักดิ์ชัย มะโนแป๊ก

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน

ที่ทำงาน: 
054-600050 ต่อ 110
778200 ต่อ 110
โทรสาร: 
054-600050
อีเมล: