คณะนิเทศศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
82205 0-2215-3591 http://www.commarts.chula.ac.th commarts@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ 82171 0-2215-3562
เลขา
นางสาวธนัยรัชต์ สุขกระโทก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ 82171 phansasiri@gmail.com

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รศ.ดร.สราวุธ อนันตชาติ 82171 saravudh.a@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

อ.ไศลทิพย์ จารุภูมิ 82147 82147 pomfilmdept@yahoo.com

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

อ.ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 82171 teerada.c@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.รุ่งนภา พิตรปรีชา 82171 rungnapar.p@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผศ .ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 82171 tatri13@gmail.com

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 82171 Iamauan@hotmail.com

หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ

ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ 82140 82142 pijitra.s@chula.ac.th
ธุรการ
นางรัชนี นงพยัคฆ์
82140
82142

หัวหน้าภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

ผศ.ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร 82150 82150 leave2remain0@gmail.com
ธุรการ
นางสาวกนกพร คีรีประสพทอง
82150
82150

หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา 82163 82130 phnom.k@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.วิยดา แซ่ลิ้ว
82163
82130

สาขาวิชาการโฆษณา

รศ.ดร.สราวุธ อนันชาติ 82185 82139 s.phokaew@yahoo.com
ธุรการ
นางอาภิสรา อินทวิเศษ
82185

หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน

ผศ.เมธา เสรีธนาวงศ์ 82168 82132 jibbig@hotmail.com
ธุรการ
นางสุธันยา คนฉลาด
82168
82132
ธุรการ
นายชัยยา เจริญสุขเลิศวิทยา
82168
82132

หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ 82182 82182 kayafiles@yahoo.com
ธุรการ
น.ส.สมใจ วิเชียรชม
82182
82182

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

น.ส.พิไลภรณ์ นุ่นแก้ว 82126 82217 pilaiporn.cu@gmail.com

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ร้อยตรี สมชาย บำรุงจิตต์ 82228 somchai.b@chula.ac.th

หัวหน้างานบริการวิชาการ

น.ส.ฐิดาศรี สุริยะเรืองรัศมี 82178 superduck.pipi@gmail.com

งานบริการการศึกษา

น.ส.ผาติรัตน์ จุลทอง 82209 82217 patirat.j@chula.ac.th

งานบริการวิชาการและวิจัย

นางสาวดวงใจ โลกระโทก 82171 doungjai.l@chula.ac.th

โครงการตำราและวิรัชกิจ

นางสาวฐิติพร ชีวรัตนพงษ์ 82214 thitiporn.spe@gmail.com

ห้องสมุด

น.ส.นิภา โสธนนท์ 82225-6 nipa2547@hotmail.com

ศูนย์โสตทัศนูปกรณ์

นายสุชาติ บุญม่วง 82149 suchat.b@chula.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์

นายรังสรรค์ คติการ 82201 rangsan.k@chula.ac.th

บัณฑิตศึกษา

นางเอมอร ศรีสุวรรณ 82155 emon9944@gmail.com

กิจการนิสิต

นายสุรพล คงสมบูรณ์ 82147 82147 bento67@hotmail.com

หลักสูตรนานาชาติ

น.ส.พรรณลิการ์ ชุ่มบุญชู 82215-6 82218 phanlika_c@yahoo.com

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ

นายอัคริศ ต้องทรัพย์อนันต์ 82154

รักษาการผู้อำนวยการบริหาร

นางสาวยุรวรรณ สุวรรณศรี 82203 yurawan.s@chula.ac.th

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นายปฐมพงศ์ นิพัทธ์โรจน์ 82228 pratompong.n@chula.ac.th

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ วางแผนพัฒนา และประกันคุณภาพ

น.ส.ปุญญานันท์ ใจศร 82202 skawrat@live.com

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางสาวยุรวรรณ สุวรรณศรี 82203 82204

หน่วยการเงิน

นางรฐา เทียมวรรณ 82207 pla.nutrada@gmail.com

หน่วยบัญชี

นางสุภรณ์ จันทโรทัย 82206 suporn_w@hotmail.com

หน่วยพัสดุ

น.ส.สาวิตรี บุนนาค 82204 bunsavitri@gmail.com

หน่วยพัสดุ

นางสาวณัฏฐา วาชัยยุง 82204 nattha.w@chula.ac.th

หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์

น.ส.สิดาพัณณ์ ฟูประเสริฐ 82205 sidapan.p@chula.ac.th

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

น.ส.สุฐิตา อินทร 82177 suthita.fine@hotmail.com

หน่วยงานอาคารสถานที่ยานพาหนะ
และรักษาความปลอดภัย

นายคำนวน คำโพนทัน 82133 Tong_love5@hotmail.com

งานแผนและงบประมาณ

นางทรงศรี โพธิสวัสดิ์ 82189

งานประกันคุณภาพ

น.ส.ศิริวรรณ เพชรนิล 82153 asiriwan.p@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 22 มิถุนายน, 2018 - 09:39