คณะนิเทศศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
82205 0-2215-3591 http://www.commarts.chula.ac.th commarts@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ 82171 0-2215-3562
เลขา
นางสาวธนัยรัชต์ สุขกระโทก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ 82171

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รศ.ดร.สราวุธ อนันตชาติ 82171

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

อ.ไศลทิพย์ จารุภูมิ 82147 82147

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

อ.ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 82171

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.รุ่งนภา พิตรปรีชา 82171

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผศ .ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 82171

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 82171

หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ

ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ 82140 82142
ธุรการ
นางรัชนี นงพยัคฆ์
82140
82142

หัวหน้าภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

ผศ.ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร 82150 82150
ธุรการ
นางสาวกนกพร คีรีประสพทอง
82150
82150

หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา 82163 82130
ธุรการ
น.ส.วิยดา แซ่ลิ้ว
82163
82130

สาขาวิชาการโฆษณา

รศ.ดร.สราวุธ อนันชาติ 82185 82139
ธุรการ
นางอาภิสรา อินทวิเศษ
82185

หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน

ผศ.เมธา เสรีธนาวงศ์ 82168 82132
ธุรการ
นางสุธันยา คนฉลาด
82168
82132
ธุรการ
นายชัยยา เจริญสุขเลิศวิทยา
82168
82132

หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ 82182 82182
ธุรการ
น.ส.สมใจ วิเชียรชม
82182
82182

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ร้อยตรี สมชาย บำรุงจิตต์ 82113 somchai.b@chula.ac.th

งานบริการการศึกษา

น.ส.ผาติรัตน์ จุลทอง 82209 82217 vichakarn-nitadechula@gmail.com

วิรัชกิจและบริการวิชาการ

นางสาวพลอยพุฒติ์ เทิดสิทธิกุล 82214 commarts.interaffairs@gmail.com
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวดวงใจ โลกระโทก
82171

วารสาร โครงการตำรา และวิจัย

นางสาวศันสนีย์ เปลี่ยนขำ 82208 research.acaservice.commarts@gmail.com
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวฐิติพร ชีวรัตนพงษ์
82214

ห้องสมุด

น.ส.นิภา โสธนนท์ 82225-6

ศูนย์โสตทัศนูปกรณ์

นายสุชาติ บุญม่วง 82149

ศูนย์คอมพิวเตอร์

นายรังสรรค์ คติการ 82201

บัณฑิตศึกษา

นางเอมอร ศรีสุวรรณ 82155 gradecomm.cu@gmail.com

กิจการนิสิต

นายสุรพล คงสมบูรณ์ 82147 82147 sa_nitadechula@hotmail.com

หลักสูตรนานาชาติ

น.ส.พรรณลิการ์ ชุ่มบุญชู 82215-6 82218 commartsenglish@yahoo.com

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ

นายอัคริศ ต้องทรัพย์อนันต์ 82154

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นายปฐมพงศ์ นิพัทธ์โรจน์ 82228

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ วางแผนพัฒนา และประกันคุณภาพ

น.ส.ปุญญานันท์ ใจศร 82202 skawrat.j@chula.ac.th

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางสาวยุรวรรณ สุวรรณศรี 82203 82204

หน่วยการเงิน

นางสาวอรอนงค์ ใจศร 82207

หน่วยบัญชี

นางสุภรณ์ จันทโรทัย 82206

หน่วยพัสดุ

น.ส.สาวิตรี บุนนาค 82204

หน่วยพัสดุ

นางสาวณัฏฐา วาชัยยุง 82204

หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์

น.ส.สิดาพัณณ์ ฟูประเสริฐ 82205 information.commarts@gmail.com

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

น.ส.สุฐิตา อินทร 82177 hr.commart@gmail.com

หน่วยงานอาคารสถานที่ยานพาหนะ
และรักษาความปลอดภัย

นายคำนวน คำโพนทัน 82133

งานแผนและงบประมาณ

นางทรงศรี โพธิสวัสดิ์ 82189 plan-nitade-cu@hotmail.co.th

งานประกันคุณภาพ

น.ส.ศิริวรรณ เพชรนิล 82153
ปรับปรุงล่าสุด: 21 สิงหาคม, 2020 - 11:01