คณะนิเทศศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
82205 0-2215-3591 http://www.commarts.chula.ac.th commarts@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ 82171 0-2215-3562
เลขา
นางสาวธนัยรัชต์ สุขกระโทก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.สราวุธ อนันตชาติ 82209 82217 saravudh.a@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ 82189 82153 preeda.a@chula.ac.th, prita_a@yahoo.com

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

อ.ไศลทิพย์ จารุภูมิ 82147 82147 pomfilmdept@yahoo.com

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 82208 82208 jirayudh@hotmail.com

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.วิไลรักษ์ สันติกุล 82134 82177 wilairuck.s@chula.ac.th
...
....
82171
02-2153591

ภาควิชาวารสารสนเทศ

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต 82140 82142 pirongroung.r@gmail.com
ธุรการ
นางรัชนี นงพยัคฆ์
82140
82142

ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

รศ.รัตนา จักกะพาก 82150 82150 ratana.c@chula.ac.th
ธุรการ
นางรฐา เทียววรรณ
82150
82150

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์

รศ.รุ่งนภา พิตรปรีชา 82163 82130 rungnapar.p@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.อัมพร จันทร์กระจ่าง
82163
82130

สาขาวิชาการโฆษณา

รศ.ดร.สราวุธ อนันชาติ 82185 82139 s.phokaew@yahoo.com
ธุรการ
นางอาภิสรา อินทวิเศษ
82185

ภาควิชาการสื่อสารมวลชน

อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว 82168 82132 s.phokaew@yahoo.com
ธุรการ
นางสุธันยา คนฉลาด
82168
82132
ธุรการ
นายชัยยา เจริญสุขเลิศวิทยา
82173

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ 82182 82182 kayafiles@yahoo.com
ธุรการ
น.ส.สมใจ วิเชียรชม
82182
82182

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

น.ส.นิภาพรรณ์ แก้วสุวรรณ์ 82126 82217 niphaphan.k@chula.ac.th

งานบริการการศึกษา

น.ส.ผาติรัตน์ จุลทอง 82209 82217 patirat.j@chula.ac.th

งานบริการการศึกษา

น.ส.ฐิดาศรี สุริยะเรืองรัศมี 82209 superduck.pipi@gmail.com

งานบริการวิชาการและวิจัย

นางจารุนันท์ แสงศรีจิราภัทร 82208 82208 jarunun101@hotmail.com

โครงการตำราและวิรัชกิจ

นางจารุนันท์ แสงศรีจิราภัทร 82208 jarunun101@hotmail.com

ห้องสมุด

น.ส.นิภา โสธนนท์ 82225-6 nipa2547@hotmail.com

ศูนย์โสตทัศนูปกรณ์

นายสุชาติ บุญม่วง 82149 suchat.b@chula.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์

นายรังสรรค์ คติการ 82201 rangsan.k@chula.ac.th

บัณฑิตศึกษา

นางสุภา หลายคงคา 82178 82155 mvsupa@hotmail.com

บัณฑิตศึกษา

นางเอมอร ศรีสุวรรณ 82155 emon9944@gmail.com

กิจการนิสิต

นายสุรพล คงสมบูรณ์ 82147 82147 bento67@hotmail.com

ผู้จัดการสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

นายจตุพร สุวรรณสุขุม 82215-6 82218 iguana_bare@hotmail.com
ธุรการ
น.ส.พรรณลิการ์ ชุ่มบุญชู
82215-6

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ

นายอัคริศ ต้องทรัพย์อนันต์ 82154
ธุรการ
นายชัยยา เจริญสุขเลิศวิทยา
82154

ผู้อำนวยการบริหาร

นางเสาวณีย์ ปานพรม 82202 82147 saovanee.p@chula.ac.th

งานคลังและพัสดุ

... 82203 82204

หน่วยการเงิน

นายปฐมพงศ์ นิพัทธ์โรจน์ 82207 kogero_boss@hotmail.com

หน่วยบัญชี

นางสุภรณ์ จันทโรทัย 82206 suporn_w@hotmail.com

หน่วยพัสดุ

น.ส.สาวิตรี บุนนาค 82204 bunsavitri@gmail.com

หน่วยพัสดุ

น.ส.วิยดา แช่ลิ้ว 82204 ya523da@gmail.com

งานบริหารและธุรการ

...

หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์

น.ส.ดวงใจ โลกระโทก 82205 doungjai.l@chula.ac.th

หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์

น.ส.ยุพเยาว์ พันธ์คำเกิด 82205 yuphayao.p@chula.ac.th

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

น.ส.สุฐิตา อินทร 82177 suthita.fine@hotmail.com

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

น.ส.ปุญญานันท์ ใจศร 82177 skawrat@live.com

หน่วยงานอาคารสถานที่ยานพาหนะ
และรักษาความปลอดภัย

นายคำนวน คำโพนทัน 82133 Tong_love5@hotmail.com

หน่วยงานอาคารสถานที่ยานพาหนะ
และรักษาความปลอดภัย

นายสามารถ ศิลา 82159 Panongmeen@hotmail.com

งานแผนและงบประมาณ

นางทรงศรี โพธิสวัสดิ์ 82189

งานประกันคุณภาพ

น.ส.ศิริวรรณ เพชรนิล 82153 asiriwan.p@gmail.com