นายคำนวน คำโพนทัน

ตำแหน่ง: 

หน่วยงานอาคารสถานที่ยานพาหนะ
และรักษาความปลอดภัย

ที่ทำงาน: 
82133