นายปฐมพงศ์ นิพัทธ์โรจน์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ที่ทำงาน: 
82228