ผศ.เมธา เสรีธนาวงศ์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน

ที่ทำงาน: 
82168
โทรสาร: 
82132
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางสุธันยา คนฉลาด
ที่ทำงาน: 
82168
โทรสาร: 
82132
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นายชัยยา เจริญสุขเลิศวิทยา
ที่ทำงาน: 
82168
โทรสาร: 
82132