รศ.รุ่งนภา พิตรปรีชา

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ที่ทำงาน: 
82171