ว่าที่ ร้อยตรี สมชาย บำรุงจิตต์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทำงาน: 
82228