ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

ตำแหน่ง: 

คณบดี

ที่ทำงาน: 
82171
โทรสาร: 
0-2215-3562
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขา
ชื่อ-นามสกุล: 
นางสาวธนัยรัชต์ สุขกระโทก
อีเมล: