อ.ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

ที่ทำงาน: 
82171