ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสถาบัน (ฝ่ายไทย)

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 84885 84885 prapod.a@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสถาบัน (ฝ่ายจีน)

รศ.ดร.หาน ซี 84915 84915

รองผู้อำนวยการสถาบัน

อ.ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช 84736 84736 suree@rocketmail.com