สภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3305
0-2218-3309
0-2218-3356
0-2218-3450
0-2218-3356 http://www.council.chula.ac.th council@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล 0-2218-3305 0-2218-3356 pirom.k@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดุษฎี สงวนชาติ 0-2218-3307 0-2218-3356 dusadee.s@chula.ac.th

ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ 0-2218-3397 chesada.s@chula.ac.th

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวลัดดา จันทร์สว่างภพ 0-2218-3305 0-2218-3356 ladda.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางอารีพร นิ่มประยูร 0-2218-3309 0-2218-3356 areeporn.n@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวชมพูนุช มะโนชัย 0-2218-3450 0-2218-3356 chompoonuch.m@chula.ac.th
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3305
0-2218-3309
0-2218-3450
0-2218-3356 http://www.council.chula.ac.th council@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล 0-2218-3305 0-2218-3356 pirom.k@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดุษฎี สงวนชาติ 0-2218-3307 0-2218-3356 dusadee.s@chula.ac.th

ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ 0-2218-3397 chesada.s@chula.ac.th

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวลัดดา จันทร์สว่างภพ 0-2218-3305 0-2218-3356 ladda.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางอารีพร นิ่มประยูร 0-2218-3309 0-2218-3356 areeporn.n@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวชมพูนุช มะโนชัย 0-2218-3450 0-2218-3356 chompoonuch.m@chula.ac.th
ฝ่ายการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3329 0-2218-3356 http://www.council.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการฝ่ายการวิเคราะห์ และติดตามประเมินผล

นายวชิระ เริงรณอาษา 0-2218-3329 0-2218-3356 vajira.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวรังสิยา พุ่มสุวรรณ 0-2218-3451 0-2218-3356
ฝ่ายการประชุม สรรหา และแต่งตั้ง
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-0178 0-2218-3389 http://www.council.chula.ac.th meeting.cc@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการฝ่ายการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง

นางสาวภทรพร ภูมิมา 0-2218-0169 0-2218-3389 porn.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการประชุม

นางอรคณา สุทธิรัตนชัย 0-2218-0178 0-2218-3389 onkana.s@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการสรรหา และแต่งตั้ง

นางรุ่งราตรี นัคราจารย์ 0-2218-0178 0-2218-3389 rungratree.n@chula.ac.th
สำนักกิจการวุฒยาจารย์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3374 0-2218-3374 http://www.fpcs.chula.ac.th fpcs@chula.ac.th
สำนักตรวจสอบ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-218-3343
02-218-3344
02-218-3345
02-218-3351
02-218-3344 https://www.internal-audit.chula.ac.th audit_cu@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ 02-218-3340 02-218-3344 Sorasit.S@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)
นางสาววณิชยา คินิมาน
02-218-3343
02-218-3344

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวสุจิตรา มังกโรทัย 02-218-3351 02-218-3344 Suchitra.M@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางอารีรัตน์ จุติการพาณิชย์ 02-218-3345 02-218-3344 Areerat.C@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ

นายวิรัช ศรีภวพร 02-218-3345 02-218-3344 Viruch.s@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 1

นางสาวอังสนา แจ้งตามธรรม 02-218-3345 02-218-3344 Angsana.C@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 2

ว่าง 02-218-3344 02-218-3344

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 3

นางสาววราวัลย์ พฤกษามหาลาภ 02-281-3344 02-218-3344 Warawan.P@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 4

นางประภาภรณ์ อัครจินดานนท์ 02-218-3351 02-218-3344 Prapaporn.A@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 5

นางสาวสุวรรณี จิรพงศ์ไผท 02-218-3345 02-218-3344 Suvannee.J@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 6

นางสาวรัตนา ธนีสรรค์ 02-218-3351 02-218-3344 Ratana.T@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 7

นางสาวดวงดาว ต่อทรัพย์สิน 02-218-3343 02-218-3344 Doungdow.T@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 8

นางสาวอมรรัตน์ โพธิสิทธิ์ 02-218-3345 02-218-3344 Amonrat.P@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

นางสาววณิชยา คินิมาน 02-218-3343 02-218-3344 Wanitchaya.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

นายวิภู สุขสุเมฆ 02-218-3343 02-218-3344 Wipoo.S@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 6 กันยายน, 2019 - 14:39