สภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3305
0-2218-3309
0-2218-3356
0-2218-3356 http://www.council.chula.ac.th council@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล 0-2218-3305 0-2218-3356 pirom.k@chula.ac.th

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

อธิการบดี

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 0-2218-3302 0-2218-3312 bundhit.e@chula.ac.th

ประธานสภาคณาจารย์

ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ 0-2218-7021

นายกสมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 0-2218-3680

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(กิตติคุณ) น.สพ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ธาริษา วัฒนเกส

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณบัณฑูร ล่ำซำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณปรีชา วัชราภัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(กิตติคุณ) ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อำพน กิตติอำพน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
หัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์

ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 0-2218-3317 kalaya.t@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
หัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์

รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ 0-2218-4301 pinraj.k@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
หัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์

รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 0-2218-7268-9 ake.t@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
หัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์

รศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช 0-2218-5032 spolkit@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
หัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์

รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 0-2218-8117 chakkaphan.s@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี chayodom.s@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ suttichai.a@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ cduangka@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร 0-2218-9658 tilladit.ru@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

-

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
หัวหน้าส่วนงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

รศ.ดุษฎี สงวนชาติ 0-218-3307 0-218-3309 dusadee.s@chula.ac.th

เลขานุการสภาฯ

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 0-2218-3238 pomthong.m@chula.ac.th
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3305
0-2218-3309
0-2218-3356
0-2218-3356 http://www.council.chula.ac.th council@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล 0-2218-3305 0-2218-3356 pirom.k@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดุษฎี สงวนชาติ 0-2218-3307 0-2218-3356 dusadee.s@chula.ac.th

ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ 0-2218-8897 chesada.s@chula.ac.th

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวลัดดา จันทร์สว่างภพ 0-2218-3305 0-2218-3356 ladda.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางอารีพร นิ่มประยูร 0-2218-3309 0-2218-3356 areeporn.n@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวชมพูนุช มะโนชัย 0-2218-3356 0-2218-3356 chompoonuch.m@chula.ac.th
ฝ่ายการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3329 0-2218-3329 http://www.council.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการวิเคราะห์ และติดตามประเมินผล

รศ.ดุษฎี สงวนชาติ 0-2218-3329 0-2218-3329 dusadee.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายวชิระ กันภัย 0-2218-3329 0-2218-3329 vajira.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง 0-2218-3329 0-2218-3329
ฝ่ายการประชุม สรรหา และแต่งตั้ง
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-0178 0-2218-3389 http://www.council.chula.ac.th meeting.cc@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการฝ่ายการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง

นางสาวภทรพร ภูมิมา 0-2218-0169 0-2218-3389 porn.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการประชุม

นางอรคณา สุทธิรัตนชัย 0-2218-0178 0-2218-3389 onkana.s@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการสรรหา และแต่งตั้ง

นางรุ่งราตรี นัคราจารย์ 0-2218-0178 0-2218-3389 rungratree.n@chula.ac.th
สำนักกิจการวุฒยาจารย์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3374 0-2218-3374 http://www.fpcs.chula.ac.th fpcs@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ประธานคณะวุฒยาจารย์

ศ.(กิตติคุณ) ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต 0-2218-3378

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักกิจการคณะวุฒยาจารย์

นางสาวภัคจิรา กุลดิลกสัมพันธ์ 0-2218-3376 Phakjira.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางยุพินย์ กิตติลดากุล 0-2218-3374 0-2218-3374 Yupin.k@chula.ac.th
สำนักตรวจสอบ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-218-3343
02-218-3344
02-218-3345
02-218-3351
02-218-3344 https://www.internal-audit.chula.ac.th audit_cu@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ 02-218-3340 02-218-3344 Sorasit.S@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)
นางสาววณิชยา คินิมาน
02-218-3343
02-218-3344

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวสุจิตรา มังกโรทัย 02-218-3351 02-218-3344 Suchitra.M@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางอารีรัตน์ จุติการพาณิชย์ 02-218-3345 02-218-3344 Areerat.C@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ

นายวิรัช ศรีภวพร 02-218-3345 02-218-3344 Viruch.s@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 1

นางสาวอังสนา แจ้งตามธรรม 02-218-3345 02-218-3344 Angsana.C@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 2

ว่าง 02-218-3344 02-218-3344

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 3

นางสาววราวัลย์ พฤกษามหาลาภ 02-281-3344 02-218-3344 Warawan.P@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 4

นางประภาภรณ์ อัครจินดานนท์ 02-218-3351 02-218-3344 Prapaporn.A@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 5

นางสาวสุวรรณี จิรพงศ์ไผท 02-218-3345 02-218-3344 Suvannee.J@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 6

นางสาวรัตนา ธนีสรรค์ 02-218-3351 02-218-3344 Ratana.T@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 7

นางสาวดวงดาว ต่อทรัพย์สิน 02-218-3343 02-218-3344 Doungdow.T@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 8

นางสาวอมรรัตน์ โพธิสิทธิ์ 02-218-3345 02-218-3344 Amonrat.P@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

นางสาววณิชยา คินิมาน 02-218-3343 02-218-3344 Wanitchaya.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

นายวิภู สุขสุเมฆ 02-218-3343 02-218-3344 Wipoo.S@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 16 พฤษภาคม, 2018 - 09:20