สภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3305
0-2218-3309
0-2218-3356
0-2218-3309 http://www.council.chula.ac.th council@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.(กิตติคุณ) ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ 0-2218-3305 0-2218-3309 suchada.ki@chula.ac.th

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

อธิการบดี

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล 0-2218-3302 0-2218-3312 pirom.k@chula.ac.th

ประธานสภาคณาจารย์

ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ 0-2218-7021

นายกสมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 0-2218-3680

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(กิตติคุณ) น.สพ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ธาริษา วัฒนเกส

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณบัณฑูร ล่ำซำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณปรีชา วัชราภัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(กิตติคุณ) ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อำพน กิตติอำพน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
หัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์

ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ 0-2218-3238 kalaya.t@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
หัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 0-2218-6304 director@eri.chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
หัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์

รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 0-2218-7268-9 ake.t@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
หัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์

ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพรร ekasit.n@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
หัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ 0-2218-2410 cbancha@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ 0-2218-5378 0-2218-5386 jessada.d@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล 0-2218-6460-3 wisanu.s@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ 0-2256-4267 ต่อ 2050 duangporn.t@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ 0-2218-2298 ppoonara@chula.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร 0-2218-9658

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
หัวหน้าส่วนงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

รศ.ดุษฎี สงวนชาติ 0-218-3307 0-218-3309 dusadee.s@chula.ac.th

เลขานุการสภาฯ

รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ 0-2218-3322 chesada.s@chula.ac.th
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3305
0-2218-3309
0-2218-3356
0-2218-3309 http://www.council.chula.ac.th council@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.(กิตติคุณ) ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ 0-2218-3310 0-2218-3309 suchada.ki@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดุษฎี สงวนชาติ 0-218-3307 0-218-3309 dusadee.s@chula.ac.th

รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวลัดดา จันทร์สว่างภพ 0-218-3305 0-218-3309 ladda.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางอารีพร นิ่มประยูร 0-218-3309 0-218-3309 areeporn.n@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นายวชิระ กันภัย 0-218-3356 0-218-3309 vajira.k@chula.ac.th
ฝ่ายการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3329 0-2218-3329 http://www.council.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการวิเคราะห์ และติดตามประเมินผล

รศ.ดุษฎี สงวนชาติ 0-2218-3329 0-2218-3329 dusadee.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 0-2218-3329 0-2218-3329
ฝ่ายการประชุม สรรหา และแต่งตั้ง
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-0178 0-2218-3389 http://www.council.chula.ac.th meeting.cc@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการฝ่ายการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง

นางวรรณภา ศานติเกษม 0-2218-0169,
0-2218-0178
0-2218-3389 wannapa.s@chula.ac.th
สำนักกิจการวุฒยาจารย์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3374 0-2218-3374 http://www.fpcs.chula.ac.th fpcs@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ประธานคณะวุฒยาจารย์

ศ.(กิตติคุณ) ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต 0-2218-3378

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักกิจการคณะวุฒยาจารย์

นางสาวภัคจิรา กุลดิลกสัมพันธ์ 0-2218-3376 Phakjira.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางยุพินย์ กิตติลดากุล 0-2218-3374 0-2218-3374 Yupin.k@chula.ac.th
สำนักตรวจสอบ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-218-3343
02-218-3344
02-218-3345
02-218-3351
02-218-3344 https://www.internal-audit.chula.ac.th audit_cu@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ วันเพ็ญ กฤตผล 02-218-3340 02-218-3344 Wanpen.Kr@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)
นางสาววณิชยา คินิมาน
02-218-3343
02-218-3344

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวสุจิตรา มังกโรทัย 02-218-3351 02-218-3344 Suchitra.M@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางอารีรัตน์ จุติการพาณิชย์ 02-218-3345 02-218-3344 Areerat.C@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ

นายวิรัช ศรีภวพร 02-218-3345 02-218-3344 Viruch.s@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 1

นางสาวอังสนา แจ้งตามธรรม 02-218-3345 02-218-3344 Angsana.C@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 2

นางสุมาลี โคกขุนทด 02-218-3344 02-218-3344 Sumalee.K@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 3

นางสาววราวัลย์ พฤกษามหาลาภ 02-281-3343 02-218-3344 Warawan.P@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 4

นางประภาภรณ์ อัครจินดานนท์ 02-218-3351 02-218-3344 Prapaporn.A@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 5

นางสาวสุวรรณี จิรพงศ์ไผท 02-218-3345 02-218-3344 Suvannee.J@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 6

นางสาวรัตนา ธนีสรรค์ 02-218-3351 02-218-3344 Ratana.T@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 7

นางสาวดวงดาว ต่อทรัพย์สิน 02-218-3343 02-218-3344 Doungdow.T@chula.ac.th

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 8

นางสาวอมรรัตน์ โพธิสิทธิ์ 02-218-3343 02-218-3344 Amonrat.P@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

นางสาววณิชยา คินิมาน 02-218-3343 02-218-3344 Wanitchaya.K@chula.ac.th