สภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3305
0-2218-3309
0-2218-3356
0-2218-3450
0-2218-3356 http://www.council.chula.ac.th council@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล 0-2218-3305 0-2218-3356 pirom.k@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ 0-2218-3397 0-2218-3356 chesada.s@chula.ac.th
-

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวลัดดา จันทร์สว่างภพ 0-2218-3305 0-2218-3356 ladda.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางอารีพร นิ่มประยูร 0-2218-3309 0-2218-3356 areeporn.n@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวชมพูนุช มะโนชัย 0-2218-3450 0-2218-3356 chompoonuch.m@chula.ac.th
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3305
0-2218-3309
0-2218-3450
0-2218-3356 http://www.council.chula.ac.th council@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล 0-2218-3305 0-2218-3356 pirom.k@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ 0-2218-3397 0-2218-3356 chesada.s@chula.ac.th
-

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวลัดดา จันทร์สว่างภพ 0-2218-3305 0-2218-3356 ladda.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางอารีพร นิ่มประยูร 0-2218-3309 0-2218-3356 areeporn.n@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวชมพูนุช มะโนชัย 0-2218-3450 0-2218-3356 chompoonuch.m@chula.ac.th
ฝ่ายการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3329 0-2218-3356 http://www.council.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการฝ่ายการวิเคราะห์ และติดตามประเมินผล

นายวชิระ เริงรณอาษา 0-2218-3329 0-2218-3356 vajira.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวรังสิยา พุ่มสุวรรณ 0-2218-3451 0-2218-3356
ฝ่ายการประชุม สรรหา และแต่งตั้ง
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-0178 0-2218-3389 http://www.council.chula.ac.th meeting.cc@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการฝ่ายการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง

นางสาวภทรพร ภูมิมา 0-2218-0169 0-2218-3389 porn.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการประชุม

นางอรคณา สุทธิรัตนชัย 0-2218-0178 0-2218-3389 onkana.s@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการสรรหา และแต่งตั้ง

นางรุ่งราตรี นัคราจารย์ 0-2218-0178 0-2218-3389 rungratree.n@chula.ac.th
สำนักกิจการวุฒยาจารย์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-3374 0-2218-3374 http://www.fpcs.chula.ac.th fpcs@chula.ac.th
สำนักตรวจสอบ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-218-3343
02-218-3345
02-218-3344 https://www.internal-audit.chula.ac.th audit_cu@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ 02-218-3340 02-218-3344
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)
นางสาววณิชยา คินิมาน
02-218-3343
02-218-3344
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)
นายวงศ์วริศ ศิรินารถบวรกุล
02-218-3345
02-218-3344

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวสุจิตรา มังกโรทัย 02-218-3800 02-218-3344

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางประภาภรณ์ อัครจินดานนท์ 02-218-3351 02-218-3344

รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ

นายวิรัช ศรีภวพร 02-218-3809 02-218-3344

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 1

นางสาวอังสนา แจ้งตามธรรม 02-218-3817 02-218-3344

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส(เจ้าหน้าที่สายตรวจสอบที่ 1)

นางสาวอังคณา สิรชัยรัตน์ 02-218-3812 02-218-3344

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 2

นางกวีรัตน ลักษณโกเศศ 02-218-3813 02-218-3344

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส(เจ้าหน้าที่สายตรวจสอบที่ 2)

นางสาวสมจินตนา สุวรรณสิงห์ 02-218-3803 02-218-3344

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 3

นางสาววราวัลย์ พฤกษามหาลาภ 02-281-3815 02-218-3344

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 4

นางสาวอมรรัตน์ โพธิสิทธิ์ 02-218-3814 02-218-3344

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส(เจ้าหน้าที่สายตรวจสอบที่ 4)

นางสาวณัฐถภรณ์ สุวีราภรณ์ 02-218-3806 02-218-3344

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 5

นางสาวสุวรรณี จิรพงศ์ไผท 02-218-3816 02-218-3344

ผู้ตรวจสอบภายใน(เจ้าหน้าที่สายตรวจสอบที่ 5)

นายธนกฤต เอกธนาศรีกุล 02-218-3810 02-218-3344

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 6

นางสาวรัตนา ธนีสรรค์ 02-218-3802 02-218-3344

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส(เจ้าหน้าที่สายตรวจสอบที่ 6)

นางสาวศศิภา ประสาร 02-218-3808 02-218-3344

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 7

นางสาวดวงดาว ต่อทรัพย์สิน 02-218-3801 02-218-3344

ผู้ตรวจสอบภายใน(เจ้าหน้าที่สายตรวจสอบที่ 7)

นายธาดา มั่นคง 02-218-3811 02-218-3344

หัวหน้าสายงานตรวจสอบที่ 8

ว่าง

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส(เจ้าหน้าที่สายตรวจสอบที่ 8)

นางสาววนัชภรณ์ คงอิน 02-218-3805 02-218-3344

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส(ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ)

แวสมาแอ สะอะ 02-218-3804 02-218-3344

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส(ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ)

นางสาววิภาดา ณรงค์โยธิกุล 02-218-3807 02-218-3344
ปรับปรุงล่าสุด: 26 มีนาคม, 2020 - 10:13