ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ตำแหน่ง: 

นายกสภามหาวิทยาลัย

ที่ทำงาน: 
0-2218-3305
โทรสาร: 
0-2218-3356
อีเมล: