ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83935,
02-6116175
02-6116176 https://cpcschula.wordpress.com
http://www.rotarychula.org
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ศ.สุริชัย หวันแก้ว 83935,
02-6116175
02-6116176 wsuricha@chula.ac.th,
surichai1984@yahoo.com

รองผู้อำนวยการ

ดร.วิฑูรย์ วิริยะสกุลธรณ์ 83935,
02-6116175
02-6116176 vitoon@rotarychula.org

เจ้าบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายวิชาการ)

นส.ชุติกาญจน์ สุขมงคลไชย 83935,
02-6116175
02-6116176 chutikarn@rotarychula.org

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ดวงพร มากศิริ 83935,
02-6116175
02-6116176 dmarksiri@yahoo.com
ปรับปรุงล่าสุด: 28 มิถุนายน, 2018 - 10:41