วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-8152-3 0-2218-8149,
0-2253-2395,
0-2255-6046
http://www.cphs.chula.ac.th cphs@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช 0-2218-8194 0-2255-6046 Sathirakorn.p@chula.ac.th

รองคณบดี

รศ.ดร.วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ 0-2218-8184,
0-2218-8194
0-2255-6046 Wattasit.s@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.เนาวรัตน์ กาญจนาคาร 0-2218-8436 0-2218-8149,
0-2253-2395
Naowarat.k@chula.ac.th

รองคณบดี

รศ.ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย 0-2218-8200,
0-2218-8159
0-2253-2395 Chitlada.a@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.มนทกานติ์ เชื่อมชิด 0-2218-8198 0-2218-8149,
0-2253-2395
montakarn.ch@chula.ac.th

ปฏิบัติงานช่วยคณบดีและรองคณบดี

ผศ.ดร.ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล 0-2218-8048 0-2253-2395 Nutta.T@chula.ac.th

ปฏิบัติงานช่วยคณบดีและรองคณบดี

อ.ดร.เทพนาฎ พุ่มไพบูลย์ 0-2218-8154 0-2218-8149,
0-2253-2395
Tepanata.p@chula.ac.th

โปรแกรมวิจัยระบบสาธารณสุข

ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช 0-2218-8194 0-2255-6046 Sathirakorn.p@chula.ac.th

โปรแกรมสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

รศ.ดร.วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ 0-2218-8184,
0-2218-8194
0-2255-6046 Wattasit.s@chula.ac.th

โปรแกรมมาลาเรีย

ผศ.ดร.เนาวรัตน์ กาญจนาคาร 0-2218-8436 0-2218-8149,
0-2253-2395
Naowarat.k@chula.ac.th

โปรแกรมวิจัยสารเสพติด
แอลกอฮอล์และโรคเอดส์

รศ.ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย 0-2218-8159,
0-2218-8200
0-2255-2177,
0-2253-2395
Chitlada.a@chula.ac.th

โปรแกรมวิทยาศาสตร์สมุนไพร

รศ.ดร.ชนิดา พลานุเวช 0-2218-8158 0-2218-8153,
0-2253-2395
Chanida.p@chula.ac.th

โปรแกรมวิจัยสุขภาพวัยรุ่น

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 0-2218-8194 0-2255-6046 Surasak.t@chula.ac.th

โปรแกรมวิจัยเวชศาสตร์ประชากร

ผศ.ดร.เขมิกา ยามะรัต 0-2218-8198 0-2218-8149,
0-2253-2395
Khemika.y@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวอรุณี เขียวชะอุ่ม 0-2218-8150 0-2218-8149,
0-2253-2395
Arunee.kh@chula.ac.th

หัวหน้างาน/กลุ่มภารกิจงานคลังและพัสดุ

นางอโณทัย เกิดเจริญ 0-2218-8438 0-2218-8145 Anothai.m@chula.ac.th

งานพัสดุ

นางสาวสุดา ทินกรวงศ์ 0-2218-8145 0-2218-8145 Suda.t@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจงานบริหารแผนและงบประมาณ

นางสาวเนื้อเย็น สงวนให้ 0-2218-8149 0-2218-8149,
0-2253-2395
nuryen.s@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจงานบุคคล สารบรรณ และธุรการ

นางสุรีรัตน์ บุณยะเสน 0-2218-8152-3 0-2218-8153,
0-2253-2395
Sureerat.b@chula.ac.th

งานสารบรรณและธุรการ

นางสาววันเพ็ญ พรเจริญ 0-2218-8148 0-2218-8153,
0-2253-2395
Wanpen.p@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจงานสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม

นายธนาพงศ์ วงษ์งามมงคล 0-2218-8151 0-2218-8149 Thanapong.w@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจงานบริการเทคโนโลยีไอที
สื่อโสตทัศนูปกรและกราฟฟิก

นายประสิทธิ์ ปทุมรัตนไพศาล 0-2218-8146 0-2218-8149,
0-2253-2395
prasit.p@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายวรวัชร วงษ์พนัส 0-2218-8149 0-2218-8149,
0-2253-2395
vorawat.w@chula.ac.th

ประสานงานยานพาหนะ

นางสาวศิริพันธ์ ชื่นใจชน 0-2218-8151 0-2218-8149 Siriphan.c@chula.ac.th

สำนักงานประกันคุณภาพ

นางสาวศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 0-2218-8144 0-2218-8149,
0-2253-2395
ae_choen@hotmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวศุกรินทร์ วิมุกตายน 0-2218-8191 0-2255-6046 sukarin.w@chula.ac.th

ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ

นางสาววิดาร์ ปัญญาวุธ 0-2218-8193 0-2255-6046 Vidar.p@chula.ac.th

ผู้ประสานงานทะเบียน

นางสาวศุกรินทร์ วิมุกตายน 0-2218-8191 0-2255-6046 sukarin.w@chula.ac.th

ผู้ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา

นายภูมิรัตน์ โกกิลกนิษฐ 0-2218-8193 0-2255-6046 Poohmerat.k@chula.ac.th

กลุ่มงานวิรัชกิจ

นางสาวดาวนภา เมธาธีระนันท์ 0-2218-8194 0-255-6046 daonapa.m@chula.ac.th

กลุ่มงานสนับสนุน วิจัย และ
การประชุม/อบรม/บริการทางวิชาการ

นางสาวกุลญาณินทร์ ศรีดาชาติ 0-2218-8230 0-2218-8195 Kunyanin002@gmail.com

กลุ่มงานสนับสนุน วิจัย และ
การประชุม/อบรม/บริการทางวิชาการ

นางสาวกาญรัตน์ อินทุรัตน์ 0-2218-8230 0-2218-8195,
0-2255-6046
kanyaratgolf2529@gmail.com

กลุ่มงานสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุนันทา วงศ์ชาลี 0-2218-8047 0-2255-6046 Sunanta.w@chula.ac.th

ห้องสมุด

นางสาวสุรดา สุวรรณปักษ์ 0-2218-8046 0-2255-6046 Surada.s@chula.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์

นายธงชัย จินดาสิทธางกูร 0-2218-8227 0-2255-6046 Thongchai.sa@chula.ac.th

ศูนย์ศึกษาเฝ้าและเฝ้าระวัง
ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข

นางสาวศุกรินทร์ วิมุกตายน 0-2218-8191 0-2255-6046 sukarin.w@chula.ac.th

วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Journal of Health Research (Indexed:
Chemical Abstracts Service (CAS),
Elservier Biblio-graphic Databases,
SCImago, TCI)

นางสาวสุนันทา วงศ์ชาลี 0-2218-8047 0-2255-6046 Sunanta.w@chula.ac.th

บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นายสมชาย อิสระวาณิชย์ 0-2218-8205 0-2218-8149,
0-2253-2395
Isomchai@chula.ac.th

สมาคมนิสิตเก่าวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข

นายภูมิรัตน์ โกกิลกนิษฐ 0-2218-8193,
0-2218-8186
0-2255-6046 Poohmerat.k@chula.ac.th

คณะกรรมการพิจารจริยธรรมการวิจัย
ในคนกลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ 0-2218-3202 ECCU@chula.ac.th

คณะกรรมการพิจารจริยธรรมการวิจัย
ในคนกลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.วรยา กฤษน้อย 0-2218-3202 Waraya.k@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 25 มกราคม, 2019 - 09:05