น.ส.วรยา กฤษน้อย

ตำแหน่ง: 

คณะกรรมการพิจารจริยธรรมการวิจัย
ในคนกลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ทำงาน: 
0-2218-3202
อีเมล: