นางสาวศุกรินทร์ วิมุกตายน

ตำแหน่ง: 

ศูนย์ศึกษาเฝ้าและเฝ้าระวัง
ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข

ที่ทำงาน: 
0-2218-8191
โทรสาร: 
0-2255-6046
อีเมล: