นายประสิทธิ์ ปทุมรัตนไพศาล

ตำแหน่ง: 

กลุ่มภารกิจงานบริการเทคโนโลยีไอที
สื่อโสตทัศนูปกรและกราฟฟิก

ที่ทำงาน: 
0-2218-8146
โทรสาร: 
0-2218-8149
0-2253-2395
อีเมล: