นายสมชาย อิสระวาณิชย์

ตำแหน่ง: 

บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ที่ทำงาน: 
0-2218-8205
โทรสาร: 
0-2218-8149
0-2253-2395
อีเมล: