ผศ.ดร.เขมิกา ยามะรัต

ตำแหน่ง: 

โปรแกรมวิจัยเวชศาสตร์ประชากร

ที่ทำงาน: 
0-2218-8198
โทรสาร: 
0-2218-8149
0-2253-2395
อีเมล: