รศ.ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย

ตำแหน่ง: 

โปรแกรมวิจัยสารเสพติด
แอลกอฮอล์และโรคเอดส์

ที่ทำงาน: 
0-2218-8159
0-2218-8200
โทรสาร: 
0-2255-2177
0-2253-2395
อีเมล: