รศ.ดร.ชนิดา พลานุเวช

ตำแหน่ง: 

โปรแกรมวิทยาศาสตร์สมุนไพร

ที่ทำงาน: 
0-2218-8158
โทรสาร: 
0-2218-8153
0-2253-2395
อีเมล: