วิทยาลัยประชากรศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
87340 87342
0-255-1469
http://www.cps.chula.ac.th cpschula@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ 87351 87342, 0-2255-1469 vipan.p@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.นันทวัน กิจประยูร
87345
0-2255-1469

รองคณบดี

ผศ.ดร.รักชนก คชานุบาล 87358 87342, 0-2255-1469 Rukchanok.K@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.รัตติยา ภูละออ 87347 87342, 0-2255-1469 ruttiya.b@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

น.ส.ปราณี แหวนทองคำ 87342 87342, 0-2255-1469 pranee.w@chula.ac.th

สารบรรณ

น.ส.รุจิเรศ จันทร์จิเรศรัศมี 87343 0-2255-1469 rujires.j@chula.ac.th

อาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางวนิดา เซียสกุล 87341 0-2255-1469 wanida.s@chula.ac.th

การเจ้าหน้าที่

นางวิภาดา ชัยสุรินทร์ 87343 0-2255-1469 Vipada.c@chula.ac.th

การเงิน

น.ส.ปาริชาติ เขตสมุทร 87352 0-2255-1469 Parichart.3017@gmail.com

บัญชี

นายปกรณ์ สิมณี 87352 0-2255-1469 Pakorn.s@chula.ac.th

พัสดุ

นางวนิดา เซียสกุล 87341 0-2255-1469 Wanida.s@chula.ac.th

แผนและงบประมาณ

น.ส.รุ่งระวี สุขชัย 87344 0-2255-1469 Rungrawee.su@chula.ac.th

ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.รักชนก คชานุบาล 87358 0-2255-1469 Rukchanok.k@chula.ac.th

ผู้ประสานงานประกันคุณภาพ

น.ส.บุศริน บางแก้ว 87477 0-2255-1469 bbusarin.b@chula.ac.th

ผู้ประสานงานประกันคุณภาพ

นายจิระพล เสียงสังข์ 87413 0-2255-1469 jirapon.s@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจวิจัย

น.ส.บุศริน บางแก้ว 87477 0-2255-1469 bbusarin.b@chula.ac.th

จัดการศึกษา

นายวิษณุ ญาณเนตร 87344 0-2255-1469 tongvisanu@gmail.com

กิจการนิสิต

นายวิษณุ ญาณเนตร 87344 0-2255-1469 tongvisanu@gmail.com

ฝึกอบรมและบริการวิชาการ

น.ส.วรรณวดี จันทร์วังโป่ง 87344 0-2255-1469 wanwadee.c@chula.ac.th

ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

นายสมศักดิ์ ตุ้มทอง 87353 0-2255-1469 stoomtong@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศและการสื่อสาร

บุญศักดิ์ ไชยสิริเทติวัฒน์ 87353 0-2255-1469 boonsak.c@chula.ac.th

ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์

นางสาวรสสุคนธ์ โกกุล 87413 0-2255-1469 krossuko@chula.ac.th

มูลนิธิ ศ.ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

นายปกรณ์ สิมณี 87352 0-2255-1469 pakorn.s@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 4 เมษายน, 2019 - 16:15