รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ

ตำแหน่ง: 

คณบดี

ที่ทำงาน: 
87351
โทรสาร: 
87342
0-2255-1469
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.นันทวัน กิจประยูร
ที่ทำงาน: 
87345
โทรสาร: 
0-2255-1469