ศูนย์รัสเซียศึกษา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83943 83944 http://www.crs.chula.ac.th crs@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการศูนย์

อ.ดร.รมย์ ภิรมนตรี 83943 83944 rom.p@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการศูนย์

รศ.ดร.พจี ยุวชิต 83943 83944 pachee.y@chula.ac.th

บริหารงานทั่วไป

น.ส.สิริฏฐา อริยวงศ์ 83943 83944 sirittha.a@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 22 มกราคม, 2016 - 15:02