สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2215-3488,
0-2215-6203,
0-2215-1908,
83680
0-2215-6418,
0-2216-1298
http://www.cuaa.chula.ac.th office@chula-alumni.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

นายกสมาคม

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี 83680 0-2215-6418 office@chula-alumni.com

เลขาธิการสมาคม

นางรัตนาวลี โลหารชุน 83680 0-2215-6418 office@chula-alumni.com

เหรัญญิกสมาคม

นายสุวัฒน์ ปริญญาปริวัฒน์ 83680 0-2215-6418 office@chula-alumni.com

ผู้จัดการสมาคม

ดร.อัมพร ต่อศิริสุช 83680 0-2215-6418 office@chula-alumni.com

รองผู้จัดการสมาคม

นางสาววิไล สุรเชษฐ์ชัย 83680 02-215-6418 wilai@chula-alumni.com

หน.ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

นางสาวรัตนา หงษ์สูง 83680 0-2215-6418 rattana@chula-alumni.com

หน.ฝ่ายการเงินและพัสดุ

นางรัตติยา ทุ่มโมง 83680 0-2215-6418 rattiya@chula-alumni.com

หน.ฝ่ายสโมสร

นางอุทัย หอมจันทร์ 83680 0-2215-6418 utai@chula-alumni.com

หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวธนพร เนียมพลับ 83680 0-2215-6418 tanaporn@chula-alumni.com
ปรับปรุงล่าสุด: 14 มิถุนายน, 2018 - 09:19