สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2215-3488,
0-2215-6203,
0-2215-1908,
0-2215-1614,
83680
0-2215-6418,
0-2216-1298
http://www.chula-alumni.com office@chula-alumni.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

นายกสมาคม

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 83680 0-2215-6418 office@chula-alumni.com

เหรัญญิกสมาคม

นางสาวอัญชุลี อัศวพรหมเลิศ 83680 0-2215-6418 office@chula-alumni.com

เลขาธิการสมาคม

นายศิลปชัย วัชระ 83680 0-2215-6418 office@chula-alumni.com

ผู้จัดการสมาคม (รก.)

นางสาววิไล สุรเชษฐ์ชัย 83680 0-2215-6418 office@chula-alumni.com

หน.ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

นางสาวรัตนา หงษ์สูง 83680 0-2215-6418 office@chula-alumni.com

หน.ฝ่ายการเงินและพัสดุ

นางรัตติยา ทุ่มโมง 83680 0-2215-6418 office@chula-alumni.com

หน.ฝ่ายสโมสร

นางอุทัย หอมจันทร์ 83680 0-2215-6418 office@chula-alumni.com

หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวธนพร เนียมพลับ 83680 0-2215-6418 office@chula-alumni.com