ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล
งานพัสดุ, HR , นิตยสารจามจุรี น.ส.อาภากร โพธิเย็น 83360 83360 apagorn.p@chula.ac.th
งานประชาสัมพันธ์, ข้อมูลนิสิตเก่า นางภาริณี ไพจิตรโยธี 83359 83360 parinee.p@chula.ac.th
การเงิน น.ส.วิตราลัย โพธิ์ฆะวิวัฒน์ 83360 83360 witrala.p@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 10 พฤษภาคม, 2018 - 10:40