ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83359-60 , 83370 83360 http://www.cuar.chula.ac.th cuar@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล
ที่ปรึกษาศูนย์ฯ นางสุกัญญา ค้ำชู 83370 83360 sukanya2484@gmail.com
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายทัศนะ พิทักษ์อรรณพ 83359 83360 tassana.p@chula.ac.th
บริหารงานทั่วไป น.ส.อาภากร โพธิเย็น 83360 83360 apagorn.p@chula.ac.th
การเงิน น.ส.วิตราลัย โพธิ์ฆะวิวัฒน์ 83360 83360 witrala.p@chula.ac.th
ธุรการ นางภาริณี ไพจิตรโยธี 83359 83360 parinee.p@chula.ac.th