นางภาริณี ไพจิตรโยธี

ตำแหน่ง: 
งานประชาสัมพันธ์, ข้อมูลนิสิตเก่า
ที่ทำงาน: 
83359
โทรสาร: 
83360
อีเมล: