ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

กรรมการผู้อำนวยการ

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 83701 83700 rsuthas@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ 83702 83700 somkiat.t@eng.chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ 83703 83700 varunee.pa@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ 83710 83700 vimolvan.p@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวกุลนันท์ คิ้มแหน 83704 83700 kull_moo@hotmail.com

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางมนต์ภัสสร คงทอง 83704 83700 jidaphat@hotmail.com

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสมใจ ตั้งระเบียบ 83705 83700 s_tangrabieb@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวนภาลัย นันท์นฤมิต 83706 83700 sky_toon@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ธุรการ

นายพิษณุ สมจิตร 83706 83700 pisanu_kung@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

นางสาวเมทินี คงดำ 84453 83700 prang_kob@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

นางสาวปฏิมา ไป่เขียว 84451 83700 patima_aui@yahoo.co.th

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

นางสาวจิรวรรณ แสงกล้า 83706 83700 tong_486@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นายสุพัทธ์ ทันอินอาจ 83704-6 83700

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นางสาวคมคาย เกิดวาระ 83704-6 83700

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นางรำพรรณ์ สมุทรหล้า 83704-6 83700
ปรับปรุงล่าสุด: 12 มิถุนายน, 2018 - 08:44