ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน อีเมล โทรสาร

กรรมการผู้อำนวยการ

รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ 83701 nantana.s@chula.ac.th 83700

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ 83702 varunee.pa@chula.ac.th 83700

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ 83703 ananchai.k@chula.ac.th 83700

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ

นายธวัชชัย ตันสุทัศน์ 83710 thawatchai.ta@chula.ac.th 83700

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ

นายสมัคร นีรนาทธารา 83702 83700