ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-9882,
0-2218-9879,
0-2255-4433,
0-2218-7011-14
0-2255-4441,
0-2254-9495
http://www.chulabook.com
http://www.facebook.com/cubook
info@cubook.chula.ac.th
customer@cubook.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

กรรมการผู้จัดการ

นายทรงยศ สามกษัตริย์ 87007 0-2255-4441 ssongyos@cubook.chula.ac.th

รองกรรมการผู้จัดการ

น.ส.วิมลพรรณ คำประชา 83987 0-2218-3981 wimolpun@cubook.chula.ac.th

รองกรรมการผู้จัดการ

นายเกรียงศักดิ์ หรรษาเวก 83995-6,
83982
0-2218-3981 kriengsak.h@cubook.chula.ac.th

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ
ผู้จัดการสาขาจัตุรัสจามจุรี

นายกำพล อมรวนิชย์กิจ 0-2160-5300 0-2160-5304 kampol.a@cubook.chula.ac.th

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก และ
ผู้จัดการสาขาสยามแสควร์

นางวีนา พูลสวัสดิ์ 89882 0-2254-9600 pweena@cubook.chula.ac.th

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้า

นางนารี เชิญขวัญมา 87084 0-2253-4066 cnaree@cubook.chula.ac.th

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

น.ส.นวล ไพบูลย์ศรีสถาพร 83995-6 0-2218-3995 pnuan@cubook.chula.ac.th

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

นางวราภรณ์ เกิดปั้น 83992 0-2218-3994 waraporn.k@cubook.chula.ac.th

ผู้จัดการสาขาศาลาพระเกี้ยว

น.ส.อัจฉรา พังงา 87018 0-2251-7021 pachara@cubook.chula.ac.th

ผู้จัดการสาขาขายตำราและเครือข่าย

นายสุกฤษฏิ์ เบียดนอก 87015 0-2253-4066 bsukit@cubook.chula.ac.th

ผู้จัดการสาขา Cyber Book

น.ส.พรทิพย์ เจริญสุข 89891 0-2255-4441 cpornthi@cubook.chula.ac.th

ผู้จัดการสาขารัตนาธิเบศร์และแผนกขายส่ง

นายสุรศักดิ์ เจริญวีรกุล 0-2950-5408-9 0-2950-5405 csurasak@cubook.chula.ac.th

ผู้จัดการสาขา ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

น.ส.เมธาวี มณีสุโข 0-5526-0163 0-5526-0165 mathawe.m@cubook.chula.ac.th

ผู้จัดการสาขา มทส. จ.นครราชสีมา

น.ส.อุบลพันธุ์ บุญมาก 0-4421-6131-4 ต่อ11 0-4421-6134 bubolpha@cubook.chula.ac.th

ผู้จัดการสาขา ม.บูรพา จ.ชลบุรี

น.ส.ยุพิน ทองสุทธิ 0-3839-4855ต่อ 113 0-3839-3239 yupin.t@cubook.chula.ac.th

ผู้จัดการสาขา รร.จปร. จ.นครนายก

นางวิภาวรรณ แตงชัยภูมิ 0-3739-3023 0-3739-3023 ต่อ 102 wiphawan.k@cubook.chula.ac.th

ผู้จัดการสาขา ม.พะเยา จ.พะเยา

น.ส.จงกล ขันแก้ว 0-5446-6799 0-5446-6798 jongkol.k@cubook.chula.ac.th

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาย่อยคณะครุศาสตร์

น.ส.เกษฎา บุญครอง 83979 0-2218-3979 bkedsada@cubook.chula.ac.th

หัวหน้าแผนกหนังสือไทย

น.ส.ดวงเดือน บุญมาก 89886 0-2254-4331 bduangdu@cubook.chula.ac.th

หัวหน้าแผนกหนังสือต่างประเทศ

น.ส.ธิดารัตน์ เกิดชื่น 87083 0-2253-4066 kthidara@cubook.chula.ac.th

หัวหน้าแผนกศิลปกรรม

นายวิรัช เปรมศรี 83983 0-2218-3981 pwirat@cubook.chula.ac.th

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

น.ส.อาภากร ธรรมสาส์น 89893-5 0-2255-4441 tarpakor@cubook.chula.ac.th

หัวหน้าแผนกบุคคลและประกันคุณภาพ

น.ส.ลักษณา เจนช่าง 87008 0-2255-4441 jlaksana@cubook.chula.ac.th

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการตำราและห้องสมุด

นางเกษร บูรณศักดิ์ 87010-12 0-2254-9600 bkesorn@cubook.chula.ac.th

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

น.ส.วราภรณ์ ภาคีรักษ์ 83986 0-2218-3995 pwarapho@cubook.chula.ac.th

แผนกเครื่องเขียน(ศาลาพระเกี้ยว)

น.ส.ธิดารัตน์ ช่างประดิษฐ 87004-5 0-2251-7021 thidarat.c@cubook.chula.ac.th

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส

นางรัตนา อัญชลีภิรัตน์ 87013 0-2254-9495 cratana@cubook.chula.ac.th

พนักงานการเงินอาวุโส

นางชริมพร เกียรติก้องชัย 87019 0-2255-4441 kcharimp@cubook.chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 27 มิถุนายน, 2018 - 16:59