น.ส.จงกล ขันแก้ว

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการสาขา ม.พะเยา จ.พะเยา

ที่ทำงาน: 
0-5446-6799
โทรสาร: 
0-5446-6798