นางวีนา พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก และ
ผู้จัดการสาขาสยามแสควร์

ที่ทำงาน: 
89882
โทรสาร: 
0-2254-9600
อีเมล: