นายกำพล อมรวนิชย์กิจ

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ
ผู้จัดการสาขาจัตุรัสจามจุรี

ที่ทำงาน: 
0-2160-5300
โทรสาร: 
0-2160-5304
อีเมล: