ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
84654 84652 http://www.cubs.chula.ac.th cubs@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการศูนย์

ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต 84654 84652 pangurarohita@gmail.com

ผู้ชำนาญการประจำศูนย์ฯ

ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ 84656 84652 watchara03@hotmail.com

งานด้านวารสารพุทธศาสน์ศึกษา

นางไพรินทร์ แย้มศรวล 84654 84652 Pririn.Y@chula.ac.th

งานบริหารและธุรการ

นางรุ่งรัตน์ อ่วมจินดา 84654 84652 rungrat.a@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 26 มิถุนายน, 2018 - 13:19