ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
84654 84652 http://www.cubs.chula.ac.th cubs@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการศูนย์

ศ.กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน 84654 84652 Preecha.C@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล 84654 84652 anant.l@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร 84654 84652 wudthayagorn@hotmail.com

ผู้ชำนาญการประจำศูนย์ฯ

ศ.ดร.วิทย์ วิศทเวทย์ 84656 84652

งานบริหารและธุรการ

น.ส.สังเวียน ฟูเฟื่อง 84654 84652 sungwian.f@chula.ac.th

งานบริหารและธุรการ

น.ส.อนัญญา ธรรมเกษร 84654 84652 ananya.t@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 5 กันยายน, 2015 - 13:18