ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
87032-4 0-2251-8648 cucoop53@gmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้จัดการทั่วไป

นายเจนวิทย์ อภิชัยนันท์ 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648 jenwita@yahoo.com

แผนกอำนวยการและธุรการ
(ติดต่อขอความอนุเคราะห์ต่างๆ)

น.ส. สรชา เพ็งเรือง 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางชนิดา อาวุโสสกุล 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648

แผนกบัญชี

น.ส.นาตยา ปรีชาเลิศประเสริฐ 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648

แผนกการเงิน

น.ส.เพ็ญทิวา ใจแดง 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.ภัทราภรณ์ แอ๊ดสกุล 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648

แผนกกิจกรรมการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์

น.ส.จารุวรรณ ล้อรัชตะกุล 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648

ผู้จัดการฝ่ายขาย

น.ส.ศรีเรือน กรุดเจริญ 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648

สาขาศาลาพระเกี้ยว

น.ส.จิตรลดา ดีแก่ 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648

สาขาหอพักนิสิต

นายปราณี พวงบุบผา 83639

สาขาอาคารบรมราชกุมารี

น.ส.เนตรภิรมย์ พันธ์อินทร์ 84911

สาขาอาคารจามจุรี 9

น.ส.ลำพึง ธงชัย 80583

สาขาศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

น.ส.สุนทรี สวนต่าย 82867

สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์

น.ส.จรัญ โสมเภาว์ 88598

แผนกบริการธุรกิจ
(บริการจำหน่ายสินค้าเงินเป็นเชื่อและ
จัดส่งสินค้าให้หน่วยงานในจุฬาฯ)

น.ส.มาลัย ชูเกียรติศิริ 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648

แผนกจัดการสินค้าและบริการ
(แผนกจัดซื้อ)

นางอัมพร สุขอุดม 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648

แผนกจัดการคลังและกระจายสินค้า

นายนัฐพงษ์ เสพสุข 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648
ปรับปรุงล่าสุด: 13 ธันวาคม, 2015 - 16:18