ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
87032-4 0-2251-8648 pr@cucoopstore.com
cucoop53@gmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้จัดการทั่วไป

นายภูมิ จันทชุม 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648 poom.c@cucoopstore.com,
ch.poom@gmail.com

แผนกอำนวยการ/เลขานุการ
(สื่อสารองค์กรและขอความอนุเคราะห์ต่างๆ)

น.ส. สรชา เพ็งเรือง 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648 soracha.p@cucoopstore.com

รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี

--- 87032-4, 0-2252-7020 0-2251-8648

รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด

--- 87032-4, 0-2252-7020 0-2251-8648

รองผู้จัดการฝ่ายขาย

--- 87032-4, 0-2252-7020 0-2251-8648

แผนกบัญชี

น.ส.นาตยา ปรีชาเลิศประเสริฐ 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648 nataya.p@cucoopstore.com

แผนกการเงิน

น.ส.เพ็ญทิวา ใจแดง 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648 pentiwa.j@cucoopstore.com

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.ภัทราภรณ์ แอ๊ดสกุล 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648 pattraporn.a@cucoopstore.com

แผนกกิจกรรมการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์

น.ส.จารุวรรณ ล้อรัชตะกุล 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648

สาขาศาลาพระเกี้ยว (สำนักงานใหญ่)

น.ส.จิตรลดา ดีแก่ 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648

สาขาหอพักนิสิต

นายปราณี พวงบุบผา 83639

สาขาอาคารจามจุรี 9

น.ส.ลำพึง แจ่มดวง 80583

สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์

น.ส.จรัญ โสมเภาว์ 88598

แผนกบริการธุรกิจ (ค้าส่ง)
(บริการจำหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อและ
จัดส่งสินค้าให้หน่วยงานในจุฬาฯ)

น.ส.มาลัย ชูเกียรติศิริ 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648

แผนกจัดการสินค้าและบริการ
(แผนกจัดซื้อ)

นางอัมพร สุขอุดม 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648

แผนกจัดการคลังและกระจายสินค้า

นายนัฐพงษ์ เสพสุข 87032-4,
0-2252-7020
0-2251-8648
ปรับปรุงล่าสุด: 27 มิถุนายน, 2018 - 21:55