น.ส.มาลัย ชูเกียรติศิริ

ตำแหน่ง: 

แผนกบริการธุรกิจ (ค้าส่ง)
(บริการจำหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อและ
จัดส่งสินค้าให้หน่วยงานในจุฬาฯ)

ที่ทำงาน: 
87032-4
0-2252-7020
โทรสาร: 
0-2251-8648