ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80099 80098 http://www.cuerp.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

นายวิโรจน์ เฉลิมเวโรจน์ 80099 80098 wirote.C@chula.ac.th

กลุ่มระบบงาน MM

นายกานต์ พฤกษาประทานพร 80048 80098 karn.p@chula.ac.th

กลุ่มระบบงาน FI

นางสาวจิราภรณ์ ทองคำ 80095-96 80098 jiraporn.t@chula.ac.th

กลุ่มระบบงาน CO/FM

นายเมธี จันทร์ประเสริฐ 80097 80098 mathee.j@chula.ac.th

กลุ่มระบบงาน HR

น.ส.วรรณวดี สุขอิ่ม 80046-47 80098 wanvadee.s@chula.ac.th

กลุ่มบริหารทั่วไป

น.ส.เนตรนรินทร์ กุศลสมบูรณ์ 80099 80098 netnarin.k@chula.ac.th

กลุ่มบริหารทั่วไป

น.ส.พรพิมล กระแสร์ลม 80099 80098 pornpimon.kr@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 19 มิถุนายน, 2018 - 09:38