สโมสรอาจารย์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
87026-8 0-2252-0742 http://www.cufc.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

นายกสโมสรอาจารย์จุฬาฯ

รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก 87029 0-2252-0742 ratana.c@chula.ac.th

ผู้จัดการสำนักงานสโมสรฯ

น.ส.สุกฤตา อุบลบาน 87026 0-2252-0742 sukritta.u@chula.ac.th

สนง.สโมสรฯ ตลาดนัด

นางรมณ์ฤดี จันทร์แดง 87027-8 0-2252-0742 romrudee.j@chula.ac.th

ทะเบียนสมาชิก

น.ส.วิรณธร ถูกจิตร 87027-8 0-2252-0742 warintorn.t@chula.ac.th

ห้องพัฒนาบุคลิกภาพ

น.ส.เลิศ โพสาพิมพ์ / น.ส.นันทพร ดีสันเทียะ 087-918-9195 / 087-015-5329

ผู้จัดการบ้านเด็กจุฬาฯ

ว่าที่ร้อยตรี นภาพร สุ่นศรี 83017,
83020
0-2252-0742 k13chula@gmail.com

ห้องอาหารสโมสรฯ

ครัวกรุงเทพ 87031

ฝ่ายจัดเลี้ยง

คุณสุกัญญา 092-249-8312

ประธานชมรมจุฬาพฤทธาจารย์

ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 87038
ธุรการชมรมฯ
นางณัฐสุดา หอมจันทร์
87025
ปรับปรุงล่าสุด: 12 มิถุนายน, 2018 - 15:34