สโมสรอาจารย์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
87026-8 0-2252-0742 http://www.cufc.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

นายกสโมสรอาจารย์จุฬาฯ

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 87029 0-2252-0742 ypongsak@gmail.com

เลขานุการ สโมสรฯ

ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ 87026 0-2252-0742 santi_cud@hotmail.com

สนง.สโมสรฯ / ตลาดนัด

น.ส.สุกฤตา อุบลบาน 87026 0-2252-0742 s.ubonban1027@gmail.com

โครงการเสริมการศึกษา/งานทะเบียนสมาชิก

น.ส.ปรินทร์ทิพย์ เพ็ชรพลพันธ์ 87028 0-2252-0742 auicu@hotmail.com

ห้องพัฒนาบุคลิกภาพ

เสถียรมาศ / เลิศ / นันทพร 87030

บ้านเด็กจุฬาฯ

นางสมสมัย นุสดิน 83017,
83020
0-2252-0742

ห้องอาหารสโมสรฯ

... 87031

ประธานชมรมจุฬาพฤทธาจารย์

ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 87038
ธุรการ
นางณัฐสุดา หอมจันทร์
87025