รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก

ตำแหน่ง: 

นายกสโมสรอาจารย์จุฬาฯ

ที่ทำงาน: 
87029
โทรสาร: 
0-2252-0742
อีเมล: