ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80568 (ฝ่ายบริการ)
80574 (ฝ่ายบริหาร)
80574
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

รศ.พญ. ปรียาจิต เจริญวงค์ 80565 80574 preeyachit.c@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นางศรีนวล รัตนวรรณนุกูล 80570 80574 Srinoul.r@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางปรียานุช ปันฉิม 80575 80574 Preeyanuch.p@chula.ac.th

เวชระเบียน

นางสาวจุติมา แสนชมชื่น 80563 Jutima.s@chula.ac.th

พยาบาล

นางศุภกัญญา บินทปัญญา 80568 Supakanya.b@chula.ac.th

ทันตกรรม

ทญ. เรือนแก้ว สุรกิจบวร 80567

ทันตกรรม

นางสุจารี ทรัพย์เกษม 80567 Sujaree.s@chula.ac.th

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด)

นพ. สัณฐิติ ดะห์ลัน 80578 Santhiti.dh@chula.ac.th

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด)

นางเสาวนีย์ มั่นสุข 80573

LAB

นักเทคนิคการแพทย์ 80566

เภสัชกรรม

นางสาวอัมภวัล แสงจันทร์ผ่อง 80562

การเงิน (รับ)

นางสาวอุไรลักษณ์ สุขเย็น 80561 Urailuk.s@chula.ac.th

การเงิน (จ่าย)

นางสุวรรณี รักลอย 80577 Suwannee.b@chula.ac.th

บัญชี

นางสาววิจิตรา ประยงค์ 80571 Wijitra.p@chula.ac.th

บัญชี

นางสาวจารุวรรณ กระหมาย 80571 Jaruwan.k@chula.ac.th

พัสดุ

นางทิพวรรณ จันทร์ดวง 80564 Thipawan@chula.ac.th

พัสดุ

นางสาวดารุณี พาชี 80564 Darunee.p@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นายมลเทียร จัดสนาม 80569 Molteian.j@chula.ac.th

บริหารงานทั่วไป

นายกิตตพัฒน์ พรมศรี 80574 Kittipat.p@chula.ac.th