ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80568 (ฝ่ายบริการ)
80590 (ฝ่ายบริหาร)
80570(ฉุกเฉิน)
80574 http://www.cuhc.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

นพ. สัณฐิติ ดะห์ลัน 80565 80574 Santhiti.d@chula.ac.th

ฝ่ายบริการ

- 80568 80574

ฝ่ายบริหาร

นางปรียานุช ปันฉิม 80575 80574 Preeyanuch.p@chula.ac.th

เวชระเบียน

นางสาวจุติมา แสนชมชื่น 80563 80579 Jutima.s@chula.ac.th

พยาบาล

นางศุภกัญญา บินทปัญญา 80568 80579 Supakanya.b@chula.ac.th

ทันตกรรม

ทญ. เรือนแก้ว สุรกิจบวร 80567 80579

ทันตกรรม

นางสุจารี ทรัพย์เกษม 80567 80579 Sujaree.s@chula.ac.th

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด)

นพ. สัณฐิติ ดะห์ลัน 80578 80574 Santhiti.d@chula.ac.th

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด)

นางเสาวนีย์ มั่นสุข 80586 80574 Savanee.M@chula.ach.th

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด)

นางอัญญวัณย์ เพ็งเอมออม 80573 80574 Ussanee.V@chula.ac.th

ห้องปฏิบัติการ(LAB)

นักเทคนิคการแพทย์ 80566 80566

เภสัชกรรม

นางสาวอัมภวัล แสงจันทร์ผ่อง 80562 80574

การเงิน (รับ)

นางอุไรลักษณ์ สินศิริวัฒนา 80561 80574 Urailuk.s@chula.ac.th

การเงิน (จ่าย)

นางสุวรรณี รักลอย 80577 80574 Suwannee.b@chula.ac.th

บัญชี-งบประมาณ

นางสาววิจิตรา ประยงค์ 80571 80574 Wijitra.k@chula.ac.th

บัญชี

นางสาวจารุวรรณ กระหมาย 80571 80574 Jaruwan.k@chula.ac.th

พัสดุ

นางกาญจนา มาจุฬา 80564 80574 Kanchana.m@chula.ac.th

พัสดุ

นางสาวดารุณี พาชี 80564 80574 Darunee.p@chula.ac.th

บริหารงานทั่วไป

นางทิพวรรณ จันทร์ดวง 80590 80574 Thipawan.j@chula.ac.th

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางกัญญรัตน์ บุญทองใหม่ 80589 80574 Kanyarat.b@chula.ac.th

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสิริพงศ์ หงษ์ทอง 80569 80574 Siripong.h@chula.ac.th

เจ้าหน้วิเคราะห์

นายมลเทียร จัดสนาม 80569 80574 Montean.j@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 4 พฤษภาคม, 2019 - 09:38