ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-2189540
02-2189431
02-2189430 https://www.facebook.com/CULACThailand
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ

ผศ.น.สพ.ดร.ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 218
02-2189430 thanis.d@gmail.com

รองผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพสัตว์

รศ.น.สพ.ดร.อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์ 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 217
02-2189430 kanusak@hotmail.com

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

น.สพ.รชฎ ตันติเลิศเจริญ 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 219
02-2189430 rachod.t@chula.ac.th

สัตวแพทย์

สพ.ญ.ดร.นิธิรา อนัคกุล 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 209
02-2189430 nitira.a@chula.ac.th

สัตวแพทย์

น.สพ.ชูเพชร นิสสกุลทอง 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 211
02-2189430 choopet.n@gmail.com

สัตวแพทย์

สพ.ญ.วุฒิพร ลิ้มประสูตร 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 212
02-2189430 vudhiporn.l@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นายชัยวัฒน์ บัวแตง 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 205
02-2189430 chaiwat_chula@hotmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)

นางสาวจิรวรรธ อุณาตระการ 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 208
02-2189430 unatrakarn_j@hotmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การบัญชี)

นางปาริชาติ แซ่ลี้ 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 205
02-2189430 parichart.sa@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

***** 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 206
02-2189430

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

นางสาวปารณีย์ เชิดชูศิลป์ 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 208
02-2189430 Paranee.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

นางยุพาพรรณ ประศาสน์ศิลป์ 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 213
02-2189430 yupaphun.p@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

นางสาวยุวรี ฤทธิ์ดอน 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 210
02-2189430 juno_19082@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

นางสาวสายฝน ศรีชมภู 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 230
02-2189430 saifon.s@chula.ac.th

วิศวกรรม

นายภูสิทปกรณ์ จูสวย 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 666
02-2189430 pirun_peet@hotmail.com

ช่างเทคนิค

นายกฤษศิ์นปภู จูสวย 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 666
02-2189430 krisnapaphu@hotmail.com

บริการงานทั่วไป

นายอนุวัฒน์ แตงทอง 02-2189540,
02-2189431 ต่อ 109
02-2189430 anuwat2524@hotmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 30 พฤษภาคม, 2018 - 09:17