นางปาริชาติ แซ่ลี้

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การบัญชี)

ที่ทำงาน: 
02-2189540
02-2189431 ต่อ 205
โทรสาร: 
02-2189430
อีเมล: