รศ.น.สพ.ดร.อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์

ตำแหน่ง: 

รองผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพสัตว์

ที่ทำงาน: 
02-2189540
02-2189431 ต่อ 217
โทรสาร: 
02-2189430
อีเมล: