สถาบันภาษา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
86011,
86012
86104,
86105
http://www.culi.chula.ac.th culi@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.เริงฤดี มณีภัคธร 86037 86027 reongrudee@yahoo.com
เลขานุการผู้อำนวยการ
นางกรรณิการ์ พูลสมบัติ
86036
86027

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.จรูญ เกนี่ 86007 86105 jaroon.g@chula.ac.th
เลขานุการ
นางสาวศศิธร แนวเนียม
86009
86105

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. วัลลีย์ ทัฬหกุล 86039 86028 Wanlee.S@chula.ac.th
เลขานุการ
นางจรัสศรี โพธิวัตถุธรรม
86028
86028

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

- 86038 86025
เลขานุการ
นางธนพรรณ ปานทอง
86021
86025

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อ.ร.ต.ท. (หญิง) ดร. จุฑามาส ทองสองสี 86019 86031
เลขานุการ
นางสาวกันปมน ผิวผ่อง
86031
86031

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

อ.มณฑิรา ดำรงมณี 86030 86027 dmonthira@hotmail.com
เลขานุการ
น.ส. ทรรศนีย์ กลันตรานนท์
86027
86027

หัวหน้ากลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร.อภิวรรณ เนื่องผลมาก 86090 apiwan.n@chula.ac.th

รักษาการหัวหน้ากลุ่มการสอนภาษา
อังกฤษสำหรับธุรกิจ

อาจารย์นันทิญา วิชญเธียร 86052 wnanthiya@yahoo.com

หัวหน้ากลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี 86089 haisan16@hotmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายวิเชียร ปลื้มคิด 86008 86105 pvichian@yahoo.com

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางจรัสศรี โพธิวัตถุธรรม 86028 86028 jarassri.p@chula.ac.th

หน่วยสารบรรณ

นางสุรีรัตน์ คงสมปราชญ์ 86011 86105 sureerat.k@chula.ac.th

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางสุกัญญา มั่งดี 86009 86009 sukunya.m@chula.ac.th

หน่วยประชาสัมพันธ์

น.ส. นภัสวรรณ ทองประสาน 86012 86105 napaswan.t@chula.ac.th

หน่วยการเงิน

นายสุธี โสตถิสรรเสริญ 86010

หน่วยบัญชี

นางจิราวรรณ์ ชุ่มเชยวงศ์ 86108 Jeerawan.c@chula.ac.th

หน่วยแผนงาน

นางเบญจวรรณ พลพืชน์ 86029 bens2503@yahoo.com

หน่วยพัสดุและจัดจำหน่าย

นางสาวดวงกมล ผลเพิ่ม 86013 86013 molgreeter@hotmail.com

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายคมสัน เอี่ยมจำรัส 86034 netzq@yahoo.com

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายวิสุทธิ์ สุดบุญมา 86020 wisut.s@chula.ac.th

หน่วยประกันคุณภาพ

สกาวรัตน์ ตั้งจิตถนอม 86022

หน่วยประสานงานวิชากลาง

นายอะนัส อาทินเซ็น 86041 86111 anas.a@chula.ac.th

หน่วยตารางสอน ตารางสอบและทะเบียน

น.ส. อารีย์ สิทธิสร 86015 86015 asittisorn@hotmail.com

หน่วยจัดสอบและประมวลผล

นางสาวอารีย์ สิทธิสร 86015 asittisorn@hotmail.com

หน่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

นายสมเกียรติ ปัญญามีผลกิจ 86016 - psomkiat42@yahoo.com

หน่วยบริการวัสดุการศึกษา

น.ส. นิรมล เยี่ยมแสงทอง 86103 niramol.y@chula.ac.th

หน่วยศิลปกรรม

นายมนตรี พุกเจริญ 86033

หน่วยเผยแพร่วิชาการและห้องสมุด

นายบวร ศักดิ์ศิริ 86023 02-254-7670 boworn.s@chula.ac.th

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

นายวิเชียร ปลื้มคิด 86016 86016 pvichian@yahoo.com

ศูนย์บริการวิชาการ

น.ส. อรวิภา ก่ำใย 86017 86027 ornwipa.k@chula.ac.th

ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ

น.ส. ศรีจันทร์ ตันตินีรนาท 86100 86027 srichan_t@hotmail.com

ศูนย์ทดสอบและประมวลผล

นางกรรณิการ์ พูลสมบัติ 86026 86027 kannikar.p@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 2 กรกฎาคม, 2018 - 08:46