สถาบันภาษา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
86011,
86012
86104,
86105
http://www.culi.chula.ac.th culi@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ 86037 86104 kulaporn.h@chula.ac.th
เลขานุการผู้อำนวยการ
น.ส. พิศมัย มงคล
86036
86104

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

...... 86007 86105
เลขานุการ
นางสุรีรัตน์ คงสมปราญช์
86011
86105

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผศ. ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์ 86030 86028 cu_chalatip@hotmail.com
เลขานุการ
นางจรัสศรี โพธิวัตถุธรรม
86028
86028

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

... 86038 86104
เลขานุการ
86021
86104

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

............... 86039 86031
เลขานุการ
นางพีรญา จิตพิทักษ์
86031
86031

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ. องค์อร ธนานาถ 86019 86027 ongont@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส. ทรรศนีย์ กลันตรานนท์
86027
86027

หัวหน้ากลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อ. วศิณาน์ สุวรรณสิทธิ์ 86076 onwasina@yahoo.com

หัวหน้ากลุ่มการสอนภาษา
อังกฤษสำหรับธุรกิจ

อ.ดร. จุฬาภรณ์ กองแก้ว 86093 chulapornk@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ. ดร. รนนท์ รุ่งนภาเวทย์ 86087 aek_rung@yahoo.co.uk

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายพุฒ ศรีโสภาภรณ์ 86008 86105 puth.s@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางจรัสศรี โพธิวัตถุธรรม 86028 86028 jarassri.p@chula.ac.th

หน่วยสารบรรณ

นางสุรีรัตน์ คงสมปราชญ์ 86011 86105 sureerat.k@chula.ac.th

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางสุกัญญา มั่งดี 86009 86009 sukunya.m@chula.ac.th

หน่วยประชาสัมพันธ์

น.ส. นภัสวรรณ ทองประสาน 86012 86105 napaswan.t@chula.ac.th

หน่วยการเงิน

นางนฤมล พรนิเพท 86010 naremol.p@chula.a.th

หน่วยบัญชี

นางยุวรินทร์ มัลลิจารุศักดิ์ 86108 aewyuwarin@gmail.com

หน่วยแผนงาน

นางเบญจวรรณ พลพืชน์ 86029 bens2503@yahoo.com

หน่วยพัสดุ

นายวิสุทธิ์ สุดบุญมา 86013 86013 wisut.s@chula.ac.th

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายคมสัน เอี่ยมจำรัส 86034 netzq@yahoo.com

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายศราวุธ ลม้ายกุล 86020 sarawut.lee001@gmail.com

หน่วยจัดจำหน่าย

น.ส. อรอุมา ปานทิพย์ 86014 onuma_pantip_3@hotmail.com

หน่วยประกันคุณภาพ

... 86022

หน่วยประสานงานกลุ่มการสอน
(รักษาการหัวหน้าหน่วย)

นายอะนัส อาทินเซ็น 86041 86111 anas.a@chula.ac.th

หน่วยตารางสอน ตารางสอบและทะเบียน

น.ส. อารีย์ สิทธิสร 86015 86015 asittisorn@hotmail.com

หน่วยจัดสอบและประมวลผล

นายวิเชียร ปลื้มคิด 86016 86016 pvichian@yahoo.com

หน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร

นางจรัสศรี โพธิวัตถุธรรม 86028 86028 jarassri.p@chula.ac.th

หน่วยบริการวัสดุการศึกษา

น.ส. นิรมล เยี่ยมแสงทอง 86103 niramol.y@chula.ac.th

หน่วยศิลปกรรม

นายมนตรี พุกเจริญ 86033

หน่วยห้องสมุด

นายบวร ศักดิ์ศิริ 86023 02-254-7670 boworn.s@chula.ac.th

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

นายวิเชียร ปลื้มคิด 86016 86016 pvichian@yahoo.com

ศูนย์บริการวิชาการ

น.ส. อรวิภา ก่ำใย 86017 86027 ornwipa.k@chula.ac.th

ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ

น.ส. ศรีจันทร์ ตันตินีรนาท 86100 86027 srichan_t@hotmail.com

ศูนย์ทดสอบและประมวลผล

นางกรรณิการ์ พูลสมบัติ 86026 86027 kannikar.p@chula.ac.th